Spara hållbart-skolan

Att förstå sig på det där med sparande och val av hur dina pengar ska investeras är inte alltid helt lätt. Sparahållbart-skolan syftar till att göra det hela lite lättare.

Skolan kommer att uppdateras efter hand så att du som sparare ska kunna göra ett fondval som ligger i linje med just dina preferenser och mål.

Del 1: Fondsparande

I denna del går vi igenom det som kan vara bra att veta gällande sparande. I nästa del riktar vi in oss mer specifikt mot hållbart sparande. Har du koll på olika sparprodukter och fondsparande? Gå till Del 2: Hållbart sparande.

Kort om begreppet risk

Idag styrs vår ekonomi av tillväxtbegreppet. Om tillväxt och dess utmaningar har det skrivits mycket om, men det går vi inte in på här. Idag strävar länder efter tillväxt i sin ekonomi och detta definieras vanligen som bruttonationalprodukten. Tillväxten bidrar till en inflation, alltså att en vara eller en tjänst kommer att kosta mer pengar i framtiden. Inflationen gör att sparare vill ha betalt (genom att få ränta) för att sätta in sina pengar på t.ex. ett bankkonto. Hur mycket man får i ränta i Sverige är relaterat till riksbankens styrränta. Investerare vill ha betalt för risk, i detta fall risken att inte få tillbaka hela eller delar av sina pengar och förväntar sig därmed högre ränta vid högre risk. Minst risk har generellt t.ex. obligationer utgivna av stater eller bankkonton. Aktier i ett mindre bolag har en betydligt högre risk och därmed förväntas generera större avkastning. Riskbegreppet är viktigt och är centralt för alla typer av sparande.

Olika sätt att spara

Spara på ett sparkonto

De allra flesta har ett sparkonto hos sin bank. När du sparar dina pengar på ett sparkonto får du en fast utlovad ränta på dina sparpengar. Till skillnad från om du väljer att spara dina pengar på börsen (se fonder och aktier nedan) är du här garanterad att få tillbaka dina pengar inklusive den ränta du har blivit lovad. Till och med om din bank skulle gå i konkurs får du tillbaka upp till cirka 1 000 000 kronor enligt den statliga insättningsgarantin. Att spara dina pengar på ett vanligt sparkonto är ett tryggt och fördelaktigt sätt om du vet att du kommer att behöva spendera pengarna inom den närmaste tiden. Idag finns dock många aktörer på marknaden som har sparkontoprodukter till privatpersoner. I allmänhet är det olika finansbolag som i sin tur lånar ut pengar till högre ränta och därför kan ge högre ränta på sina sparkonton än de traditionella bankerna. Detta sker också till högre risk, men i Sverige omfattas alla godkända konton av den statliga insättningsgarantin. Vid valet av sparkonto bör man alltså tänka på vilken typ av verksamhet som bedrivs av företaget som betalar ränta.

Obligationer

I gruppen ränteplaceringar ingår förutom bankkonton också obligationer.

Ett sätt för bolag att anskaffa pengar till sin verksamhet är att ge ut obligationer(förutom att ge ut mer aktier eller ta lån). Detta innebär att en investerare skriver ett standardiserat avtal med bolaget om att låna ut pengar under en viss tid till en viss ränta. Räntan sätts av bolaget, men kommer att bestämmas av faktorer som det generella ränteläget i landet och världen samt obligationens löptid (hur länge man lånar ut pengarna) samt risken att inte företaget kan betala tillbaka pengarna när löptiden gått ut. Bankerna är förmedlare av obligationer och handahar ofta en andrahandsmarknad för de vanligaste obligationerna. Som privatperson är det ovanligt att investera direkt i obligationer, men de ingår i ränte- och bland-fonder och därmed indirekt i nästan allas besparingar. Vid investeringar i företagsobligationer gäller samma analysbehov som för aktier vad gäller vilken typ av bolag som man vill ha obligationer i. Även stater ger ut obligationer. Dessa anses ha väldigt låg risk och ger då i allmänhet låg ränta.

Spara i aktier

För att finansiera sin verksamhet och agera på marknaden väljer många organisationer att vara ett aktiebolag. De säljer då delar av företaget till investerare som får ett bevis på sitt ägande i form av aktier. Pengarna som företaget får in används i den dagliga verksamheten och för att göra investeringar. Aktieägarna hoppas att företaget skall kunna generera en avkastning och över tid ge tillbaka mer än de har som avkastningsmål. Handeln med aktier sker generellt via en registrerad handelsplattform, i Sverige t.ex. OMX Nasdaq. Fördelen här är att man som enskild köpare/säljare inte behöver bekymra sig om vem som är motpart eller riskera att inte få betalt. I Sverige hos OMX Nasdaq är aktierna noterade i olika kategorier beroende på bl.a. bolagens omsättning och storlek. Detta är en indikation på företagens stabilitet och ett bolag på en mindre lista bör över tid ge större avkastning än ett bolag på stora bolagslistan, men också till högre risk då en del företag går i konkurs eller genomför nyemissioner (ger ut nya aktier och tar in nytt kapital). Noterade aktier måste rätta sig efter en lång rad regler hur de ger information till marknaden. Priset för en aktie beror på företagets värdering den dagen du vill väljer att köpa. Vad som händer inom företaget påverkar sedan om din aktie ökar eller minskar i värde. Om efterfrågan på företagets produkter ser bra ut eller om företaget exempelvis får en stor order från en ny kund går aktierna upp i värde. Om företagets framtid istället ser mörk ut eller om de förlorar sin största kund faller värdet på din aktie.

Vid sparande i aktier är det även bra att känna till att du betalar ett courtage, vilket är en avgift till förmedlaren av transaktionen och möjliggör för dig att köpa och sälja aktien.

Spara i onoterade aktier

Utöver vanliga noterade aktier som kan köpas via en börs så finns det många gånger fler onoterade aktiebolag i Sverige. Den stora merparten av dessa är små och kopplade till enskilda personer, men det finns gissningsvis några hundra bolag som faktiskt aktivt söker andra privatpersoner som aktieägare och det kommer hela tiden upp nya. Här gäller det givetvis att ta det försiktigt då ett onoterat aktiebolag inte har samma informationsplikt som ett noterat, att det kan vara svårt att bestämma priset på en aktie och att likviditeten för aktien kan vara dålig eller obefintlig. För att investera i onoterade aktier rekommenderar vi att man har en större sparportfölj (några miljoner), att man är väl förtrogen med risken det kan innebära och att man förstår företagets verksamhet. Är dessa kriterier uppfyllda finns det dock mängder av möjligheter inom området miljöteknik och klimat. Här finns företag som befinner sig i olika stadier från nyligen patenterad uppfinning till bolag som är på väg att notera sig eller de som väljer att expandera utan att notera sig på en börs. Här gäller samma principer som för vanliga börsbolag med vilka branscher som kan vara intressanta och lyckas man träffa rätt kan avkastningen vara väldigt stor på kort tid, dock till markant högre risk.

För den som är intresserad är här internet en bra källa till information. Fysiskt finns det också flera forum där man som privat investerare kan träffa företag som letar aktieägare.

Derivat, ETFs och alternativa placeringar

Derivat är ett samlingsnamn för olika typer av kontrakt. Det kan vara kontrakt som ger rätt att köpa eller sälja en vara i framtiden till ett visst pris vid en viss tidpunkt, t.ex. valuta, råvaror eller aktier. I allmänhet används derivat av företag för att säkra en viss intäkt eller kostnad och för detta betalar man en viss premie till utställaren av instrumentet som vanligen är en bank. Som privatperson utan stora kunskaper inom området och en större privat förmögenhet är det ovanligt att direktinvestera i derivat. Indirekt innehar många sparare derivat då de ingår i många fondprodukter. Fonderna använder ofta derivat för att minska sin risk och samtidigt behålla möjligheten till bra avkastning. Detta behöver inte vara negativt, men finanskrisen visade att till synes säkra tillgångar kan vara osäkra då den utfärdande banken kan gå i konkurs(motpartsrisk). En speciell fondgrupp, hedgefonder, som beskrivs kort i avsnittet om fonder använder till stor del derivat för att ge avkastning. Vi kommer inte att gå in djupare på instrumenten derivat utan hänvisar till litteratur inom området eller sökning på internet. Ur ett etiskt och miljömässigt perspektiv finns det en del att tänka på och detta måsta beaktas vid köp av framförallt hedgefonder.

ETF står för Exchange Traded Fund och är alltså en fond som handlas via en börs. Detta innebär att du som investerare har möjlighet att köpa och sälja fonden under hela dagen (till skillnad för en vanlig fond som bara prissätts en gång om dagen). ETFer är indexfonder, men där index kan vara relaterat till alltifrån en börsutvecklig till priset på en råvara. ETFen kan också vara kopplad så att utvecklingen på ett index ger dubbel effekt på utvecklingen på ETFen eller att ETFen går upp när börsen går ned. ETFer används till stor del av professionella investerare för att enkelt kunna få exponering mot ett speciellt område samt att i en del fall minska sin risk. De flesta ETFer har inga underliggande tillgångar utan består av derivatinstrument. Som investerare betalar man en väldigt låg löpande förvaltningsavgift till fondbolaget, man får dock betala kurtage till banken vid köp och sälj.

Med ETFer skulle jag som privatperson vara försiktig om jag inte har en större portfölj och kännedom om hur de fungerar. Att vi ändå tar upp ETFer här är för att det relativt enkelt går att få en exponering mot vissa marknader och områden som kan vara intressanta ur miljösynvikel samt att de ofta ingår i fonder. Det kan givetvis vara bättre att investera direkt i dessa aktier, men en ETF kan förenkla detta genom en bra riskspridning då produkten är kopplad till ett index och inte en enstaka aktie.

Kapitalförvaltningsbranschen sorterar bl.a. ut direktinvesteringar i tillgångar som alternativa investeringar. Det kan t.ex. vara fastigheter eller råvaror. Här tänker vi bara kort kommentera möjligheter för en privatperson som vi ser både kan ge avkastning samt vara bra för miljö och klimat.

En väldigt konkret hållbar investering som kan göras är att köpa och installera solceller på sitt eget hustak. Priset ligger idag (2015) på omkring 20 000kr per 1kW installerad effekt. Det kan även fortfarande finnas möjlighet att söka statligt bidrag på 20% av investeringen och om de pengarna är slut så kan rotavdrag utnyttjas på arbetet vilket får ned kostnaden omkring 9%.

Solcellerna ansluts till elnätet och elen som ej används av hushållet matas ut på elnätet och kan där säljas till en eldistributör. Besparingen består alltså av en del där man slipper att köpa el och en del där man får intäkter via försäljning av överskottsel. Besparingen är ungefär 1,1kr/kWh och det går att få en intäkt på såld el på nästan 1,5kr/kWh. Detta skulle ge en avkastning på mellan 3-7% beroende på ROT/statligt bidrag och pris på solceller. Detta får betraktas som en tämligen bra avkastning givet en placering med låg risk. Det finns väldigt många parametrar att räkna med som jag inte tagit upp här. Det finns flera bra sajter som beskriver solceller och allt som man behöver veta mer i detalj, en är t.ex. < a href=” http://bengtsvillablogg.info/” > Bengts villablogg .

En annan alternativt hållbar investeringsform är att placera i skog. Skogen ger över tid en stabil avkastning och med rätt förvaltning kan den vara hållbar. Skogen binder också koldioxid. Det finns flera faktorer som pekar på att en placering i skog är attraktiv framöver t.ex. att det endast finns begränsade landområden, men en ökande efterfrågan med nya användningsområden inom klädesindustrin, byggnation samt energiutvinning som biogas.

Möjligheten att placera i skog är i dagsläget något begränsad. Vi har inte hittat några publika fonder eller ETF:er med skogsinriktning för privatpersoner. Generellt får inte aktiebolag nyförvärva skog i Sverige. De skogsbolag som finns på Svenska börsen ger i regel en exponering inte bara mot skog utan även pappersbruk, produkter samt sågverk. Det finns en del möjligheter att placera i skog i t.ex. Ryssland respektive Baltikum. Då finns dock en begränsning i kontroll av hållbarhet och markant ökade politiska, valutamässiga samt operationella risker.

Alternativet för de som har möjlighet är att själv köpa skogsmark. Detta kräver ett större engagemang även om årlig drift som avverkning och underhåll går att köpa in som tjänster. För de som har ett intresse är det naturligtvis en väldigt bra möjlighet att kombinera intresset för natur och jakt med förvaltning av tillgångar. Vid dagens läge med låga räntor ter sig också en möjlig långsiktig avkastning på 4-6 % intressant. Avkastningen på egen skog varierar dock stort beroende på bl.a. geografiskt läge, marknadspris samt avverkningsläge vid inköp.

Spara i fonder

En fond är en konstruktion för att kunna ha många ägare till de av fonden ägda instrumenten. Dessa instrument är oftast aktier eller ränteprodukter, men kan också vara derivat. Genom att spara i en fond blir du som sparare (tillsammans med alla andra som valt att spara i fonden) delägare i ett stort antal olika företag. I vissa fall kan det handla om flera tusen olika företag, vilket är fördelaktigt om man önskar sprida sina risker. Innan fondsparande fanns tillgängligt var detta en strategi som var väldigt kostsam och som tog väldigt mycket tid.

Om det sammanlagda värdet på bolagen i fonden ökar i värde innebär det att även dina investerade pengar ökar i värde. Tvärtom gäller om det sammanlagda värdet på bolagen minskar.

Ett fondbolag sätter upp fonden och en förvaltare tar hand on förvaltningen av fonden (bestämmer vilka företag som ska ingå i fonden) och för detta tas en förvaltningsavgift (fondavgift) ut. Denna avgift ligger vanligtvis på 0,1-1,5% per år beroende på fondtyp och en del av avgiften dras dagligen från fonden innan kursen sätts. När fondförvaltarna handlar med aktierna som ingår i fonden tillkommer även här ett courtage. Courtageavgiften delas här mellan samtliga fondandelsägare och blir alltså billigare än om du skulle välja att köpa samma aktier på egen hand.

Mer om fondsparande

Idag sparar nästan alla svenskar i fonder på något vis. Antingen privat, genom sitt pensionssparande eller både och. Det sammanlagda fondsparandet i Sverige är idag mer än 3000 miljarder kronor och fortsätter att öka. År 2014 nysparades hela 153 miljarder konor i fonder, vilket är rekord för ett enskilt år.

Fondkategorier

Fonder kan delas upp i olika kategorier baserat på sina innehav. Det kan vara aktiefonder som består av aktier och räntefonder som innehåller ränteinstrument. En blandfond använder i sin tur en blandning av aktier och räntor. Strategi eller allokeringsfonder är vanligen en fond i fond. Detta innebär att det är en fond som äger fonder istället för aktier eller räntor. Så länge avgifter inte tas ut dubbelt så är detta en produkt som generellt är bra för privatsparare då fond i fonden har en väldigt bra riskspridning. Professionella förvaltare är vanligen bra på att allokera om innehaven mellan olika marknader, branscher och länder baserat på vad som händer i världen. En annan fondtyp är hedgefonder som vanligen arbetar med derivat och olika strategier för att få bra avkastning. Som namnet antyder har vanligen hedgefonderna en låg risk (givet att inte utgivarna av instrumenten går i konkurs som under Lehmankraschen 2008).

En viktig aspekt inom fondsparande är var man vill att fonden ska investera. Fonder investerar ofta geografiskt. Det vill säga exempelvis enbart i Sverige, Europa eller USA. Man kan även välja att investera sina pengar i en fond som riktar in sig på en specifik bransch (branschfond) såsom förnybar energi eller medicinteknik. Det allra vanligaste sättet att spara sina pengar är i en global aktiefond vilket innebär att man äger små andelar i inte sällan mer än 2000 olika bolag över hela världen. På detta vis sprider man sina risker och undviker att vara beroende av hur det går för en specifik bransch eller region.

Fonderna på sparahållbart.se är uppdelade i 13 olika fondkategorier enligt följande:

List of availible fundcategories.

Basportfölj

Om man är osäker på vilken fondtyp man ska välja är en bra grund att välja en Globalfond och en Sverigefond med fördelningen ungefär hälften i Globalfonden och hälften i Sverigefonden. Genom denna strategi får man vanligtvis en fördelning på cirka 1500-2000 företag över hela världen. Fördelen med att sprida ut sina sparpengar mellan olika företag inom olika branscher och olika geografiska regioner är att beroendet av hur det går för ett specifikt land, bransch eller företag minskar. Anledningar till att inte lägga alla sina pengar i en Globalfond är t.ex. att det finns en viss valutarisk samt att det är bra att ha en större exponering mot landet man bor då den egna ekonomin är hårdare knuten dit (lön, matpriser, börs, etc).

En bra fråga att ställa sig innan man investerar i en fond:

Hur länge planerar jag att spara i fonden? När tror jag att jag kommer att behöva pengarna igen? Hur stor risk är jag beredd att ta?

Att spara sina pengar i fonder passar generellt bäst om man inte behöver pengarna inom de närmaste åren. Att spara till en lägenhet eller en drömresa som du önskar göra inom 3 år är alltså inte optimalt. När det kommer till att pensionsspara eller att spara pengar till barnen är fondsparande däremot ett utmärkt val då snittavkastningen över lång tid statistiskt är god.

Del 2: Hållbart sparande

Nu vet du lite mer om vad du bör tänka på vid sparande i fonder. I denna del går vi igenom hållbart sparande.

Vad innebär hållbarhet?

Hållbarhet är något man hör väldigt mycket om inom nästan alla branscher nuförtiden. Exakt vad som innefattas i begreppet ”hållbarhet” är upp till vem man frågar och i vilket sammanhang.

Begreppet “hållbarhet” började användas redan på 70-talet för att beskriva en ekonomi ’’i jämvikt med grundläggande ekologiska stödsystem’’. På 80-talet började det talas alltmer om “hållbar utveckling” efter att FN-rapporten “Vår gemensamma framtid” släppts. Här hittar man den idag mest citerade definitionen: “Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov“.

Det brukar även talas om tre dimensioner av hållbarhet vilka är:

  • Social hållbarhet - handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekologisk hållbarhet - handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Ekonomisk hållbarhet - Exempelvis att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Hur är beter man sig hållbart?

Likt definitionen av hållbarhet är hur man beter sig hållbart också upp till vem man frågar. För någon kan det vara att välja tåg framför flyg var tionde resa, för någon kan det vara att främst handla kläder på second-hand och enbart äta vegetarisk mat odlad under goda arbetsvillkor och för någon annan kan det vara att aktivt undvika att spara sina pengar i fossila bränslen eller en kombination av dessa.

Livsmedelsbranschen är ett exempel på en bransch i Sverige där både kunskapen om och viljan att göra hållbara val (enligt allmän uppfattning) ökat kraftigt de senaste åren. Försäljningen av ekologisk mat, i Sverige, ökade till exempel med cirka 40% under 2014. Att idag välja en ekologisk banan framför en icke-ekologisk blir allt vanligare, vilket tycks vara ett samarbete mellan utbildning om dess fördelar och viljan hos konsument att välja ekologiska bananer.

Olika branscher har kommit olika långt och viljan hos diverse beslutsfattare skiljer sig mycket åt. Att viljan att göra hållbara val hos konsument finns har blivit bevisad ett flertal gånger, dock finns det en stor kunskapsbrist om hur man gör hållbara val inom många branscher. Finansbranschen är ett sådant exempel.

Vi på Sparahållbart vill hjälpa dig som privatperson att spara hållbart.

“Att välja hållbara fonder borde inte vara svårare än att välja ekologiska bananer.”

Varför bör man spara hållbart?

För dig som redan är övertygad om att hållbart sparande är att föredra kan hoppa över denna del, annars rekommenderar vi en genomläsning för att förstå logiken omkring råd samt bakomliggande faktorer till debatten inom området.

Naturvetenskaplig forskning

En majoritet av forskningsvärlden är, sedan över 15 år, överens om att vi släpper ut för mycket koldioxid(CO2) och att detta påverkar jordens klimat och därmed förutsättningarna för liv, odling av mat och boende globalt. Det pågår många former av miljöförstöring både lokalt och globalt. CO2 problemet är dock speciellt då det uppstår på samma sätt globalt (genom förbränning av fossila bränslen). Idag har vi teknik för att åtgärda problemet och det börjar dessutom bli bråttom. Politiskt har det visat sig väldigt svårt att åstadkomma bindande åtgärder på ett globalt plan som ger verklig effekt även om avtalet i Paris hösten 2015 var lyckat.

1988 bildades FNs klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, (IPCC) med syfte att övervaka och sammanfatta global forskning på området. IPCC klargör med stor säkerhet att det är mänskligheten som orsakar ökningen av CO2 i atmosfären, att vi står inför katastrofala följder om vi låter detta pågå och medeltemperaturen stiger för mycket (se sid 13 AR5 II rapport) Men rapporterna pekar också på att det finns åtgärder som kan vidtagas för att förhindra den negativa utvecklingen!

Graf över medeltemperaturökning.

Ökningen av medeltemperatur på jorden och olika scenarios, IPCC Working Group II, 2014

Koppling till dina besparingar

Genom många av de aktiviteter som företag ägnar sig åt genereras CO2. De största CO2 utsläpparna i världen är företag inom tillverkningsindustrin, energi och transport, men även företag som producerar t.ex. cement och kött. Ur ett investerarperspektiv är det också intressant att förstå att stora lager av CO2 ligger i en del företags balansräkningar som tillgångar. Detta innebär att värdet och därmed börskursen för bolaget är högre med olje- och kol-lager medräknade. Om dessa tillgångars värde skulle påverkas nedåt eller värderas till noll skulle det ha mycket stor inverkan på många stora företags börskurser. Här är en lista på de företagen med störst koldioxidtillgångar inom kol, olja och gas. Vi vet idag att vi långsiktigt bör ha en CO2-halt i atmosfären på maximalt 350 ppm om vi skall undvika en global temperaturökning på mer än 2 grader, jämför graf nedan. Vi passerade 400 ppm redan 2014.

Det finns simuleringar som visar att vi totalt kan släppa ut ca 565 miljard ton CO2 för att hålla oss till maximalt 2 graders ökning. Idag har vi förbränt 4/5 av dessa. Företagen på, listan ovan, innehar lager på 2795 miljarder ton och dessa lager bidrar till företagens värdering och därmed aktiekurs. Om företagen börjar värderas utan dessa fossila tillgångar kommer deras kurser att sjunka drastiskt. Detta är vad som kallas för ”fossilbubblan”. När och på vilket sätt detta sker är självklart svårt att veta, men begreppet har börjat tas på allvar av investerare.

Graf över koldioxidhaltens utveckling i atmosfären.

Koldioxidhaltens utveckling i atmosfären.

Många bolag som innehar dessa fossillager finns pga. sin storlek i de flesta globala fonder som antingen följer index eller förvaltas aktivt. Det är alltså stor sannolikhet att just du indirekt äger aktier i dessa företag som förutom att de bidrar till ökad CO2 halt i atmosfären också orsaker lokala miljöproblem där vissa är omskrivna här i Sverige (e.g. BP mexikanska golfen) och andra mindre omskrivna som Texaco/Chevron i Amazonas. Se t.ex. en rapport beställd av WWF som visar svenskt kapitals koppling till stora olje- och energibolag. Sparahållbart hjälper dig att identifiera dessa bolag genom att ranken blir sämre i kategorin Fossila Bränslen.

Forskning inom kapitalförvaltning

Det har bedrivits mycket forskning om huruvida kapital som förvaltas hållbart ger en bättre eller sämre avkastning. Ett problem är att det genom statistik nästan alltid går att bevisa det man vill visa genom att välja mätperiod, data samt inriktning. Ett bra exempel på detta är den genomgång av forskning som beställts av sjunde AP fonden. Här listas många olika rapporter som visar på väldigt olika resultat. Vi är i grunden skeptiska till en del forskningsresultat inom området hållbar och etisk placering och dess avkastning av främst två orsaker;

  1. Då det historiskt inte kostat att utföra oetiska handlingar som t.ex. släppa ut gifter, ha odrägliga arbetsförhållanden eller utnyttja barnarbetare kommer givetvis många sådana företag kunna uppvisa en historiskt bra börsutveckling. Med den trend som finns idag är det som var okej igår inte tillåtet imorgon. Därför menar vi att en historisk tillbakablick inte alltid är relevant då gårdagens förutsättningar för en bransch i många fall är under stark förändring.
  2. Forskningens oberoende som parameter är väldigt viktig även inom detta område. Det är ibland svårt att som läsare att avgöra vem/vilka som ligger bakom en viss stiftelse eller varför ett visst område har studerats. Det bedrivs idag fortfarande omfattande lobbying som betalas av bolag t.ex. Shell eller privatpersoner som bröderna Koch som syftar till att kunna fortsätta sin fossildrivna verksamhet.

Som redogörs för nedan finns en trend där allt fler aktörer på den finansiella marknaden sällar sig till den grupp som tror på en högre avkastning hos hållbara företag. Alltså en relativt högre avkastning jämfört med de företag som inte arbetar på ett hållbart sätt.

Trender i kapitalförvaltningsbranschen

De produkter som merparten av privatpersoner investerar i idag är fonder. Det kostar pengar för en kapitalförvaltare att sätta upp en fond. Ett förvaltarteam skall tillsättas, en lång rad legala dokument behöver skrivas, kanske behövs systemutveckling etc. Samtidigt har alla aktörer på marknaden en begränsad mängd resurser. Detta gör att banker generellt sett inte startar en fond innan de med stor sannolikhet vet att den kommer bli lönsam. För att det skall bli lönsamt måste det till ett flockbeteende där väldigt många sparare tillsammans sätter in mellan några hundra miljoner och någon miljard kronor i fonden. Detta flockbeteende är svårt att styra eller förutse och det har bidragit till att det är den institutionella kapitalförvaltningen som leder många trender i branschen. Institutionella placerare kan vara stiftelser, företag eller pensionsfonder som företräds av professionella experter. De har generellt sett ett stort kapital vilket gör att de kan skapa lönsamhet i en produkt direkt om de anlitar en bank att förvalta en del av deras tillgångar. Många av institutionerna har en långsiktig placeringshorisont och är därmed redo att kanske låsa (går inte att ta ut under den låsta perioden) delar av sitt kapital för att på t.ex. 10-15 års sikt få bra avkastning. Trender inom institutionell kapitalförvaltning är generellt sett inte offentliga då de sker mellan företag, men utifrån vår erfarenhet samt även artiklar i media så finns ett starkt ökande intresse bland institutioner att placera etiskt. Detta är både drivet av synen på meravkastning(tron på att en hållbar/etisk placering på sikt ger högre avkastning), men också givetvis som marknadsföringsverktyg. Detta illustreras t.ex. i Söderberg och Partners analys gjord i augusti 2014 om pensionsbolagens hållbarhetsarbete.

Exit eller voice

Det finns många teorier om "exit" eller "voice" sedan Albert Hirschmann använde begreppen 1970. Begreppen syftar till att antingen sälja sina aktier om man inte är nöjd ("exit") eller att påverka bolaget i rätt riktning ("voice"). Om man direktäger aktier är utsikterna att påverka små om inte innehaven består av större aktieposter. En möjlighet är också att agerar på aktiestämmorna vilket dock kan vara svårt som liten aktieägare. Vid ägande via fonder blir man beroende av fondbolagets strategi och genomförande vilket varierar kraftigt mellan de olika bolagen. Fondbolagen använder sig av både exit och voice inom sina etiska placeringar. Vi är av åsikten att om en tillräckligt stor massa slutar köpa en viss aktie så går priset ned på sikt, bolaget minskar i värde och får svårare att finansiera sina aktiviteter och investeringar. Även om det då kan finnas en del skrupelfria aktörer som ser en möjlighet med lågt pris så torde det vara föga attraktivt då även likviditeten(Om en aktie handlas sällan blir omsättningen låg och man använder då begreppet att aktien är mindre likvid vilket innebär att den är svårare att omvandla till likvida tillgångar.) i aktien minskar och ingen vill sitta på en stor post som är svår att sälja. På den positiva sidan finns dessutom att det kapital som försvinner från ohållbara företag också kan investeras i hållbara och därmed bidra till en bättre värld. Det finns även här en del stöd för att exit fungerar t.ex. en studie gjord på Harvard University.

Storleken på kapital

De svenska bankerna förvaltar idag 1000-tals miljarder kronor som på ett eller annat sätt till stor del tillhör oss privatpersoner. Antingen genom privat sparande i fonder, företags avsättningar till pensionskassor eller företags och statens utgivande av obligationer. Svenska folkets sparande är större än Sveriges BNP och kan alltså utgöra en maktfaktor genom aktivt val och inriktning.

Vad innebär hållbart sparande?

Fondsparande är vanligtvis något långsiktigt. Våra pensionspengar utgör stora delar av fondsparandet vilket betyder att dessa pengar ämnas förvaltas i över 30 år innan de ska plockas ut. Under dessa 30 år är självfallet förhoppningen att pengarna ska ha ökat i värde.

Detta ställer alltså krav på att fondbolagen investerar dina pengar i bolag som finns kvar och ökar i värde under denna tid.

De allra flest fondbolag har någon typ av hållbarhetsarbete. Hur de arbetar med hållbarhet och hur fondbolagen definierar hållbarhet skiljer sig dock åt. Hållbara produkter har utmaningar främst vad gäller definition och exekveringen av placeringsstrategin. Det finns idag ingen vedertagen definition om vad som kännetecknar en hållbar produkt. Hur den är hållbar är inte alltid tydligt och kan variera mellan olika aktörer även om många är överens om de tre övergripande delarna ovan. En etisk produkt behöver t.ex. inte vara miljömässigt hållbar och kan ha innehav i stora oljebolag (från CT200 listan- Världsnaturfonden (WWF) har studerat och skapat en lista vilka fonder som inte innehar aktier i de 200 smutsigaste bolagen). Vidare så skiljer det sig också åt vilken typ av innehav en fond väljer bort eller väljer till bl.a. då det finns olika normer att följa inom branschen.

Att i praktiken följa en placeringsstrategi med inkluderande och exkluderande av innehav med en viss inriktning är inte heller alltid okomplicerat. Ofta så finns definitioner som säger att maximalt 5 % av ett företags omsättning får vara inom områden som t.ex. vapen, kärnkraft, alkohol eller tobak. Hur många procent som man som enskild investerare tycker är okej är svårt att ha en uppfattning om. Fondbolags påverkansarbete sker genom t.ex. medverkan på bolagsstämmor och deltagande i valberedningar för att kunna vara med och styra företagens kommande strategier. Fondbolag besöker även verksamhetsplatserna och för dialog med företagsledningen för att försäkra sig om att allt står rätt till. Att påverka bolag till att bli mer hållbara kan också i många fall vara problematiskt om man ser till innehavets storlek som ibland är väldigt litet jämfört med bolagets hela verksamhet och värde.

Det troliga är att branschen kommer bli ännu bättre på att berätta och vara tydliga omkring hur deras definition på hållbarhet ser ut och vad det betyder för spararna.

En del fondbolag fokuserar största delen av sitt hållbarhetsarbete till att enbart innefatta specifika fonder. Detta kan ofta utläsas på fondnamnet, exempelvis ”KPA Etisk Aktiefond”.

Andra fondbolag satsar på övergripande hållbarhetskriterier som inkluderar fondbolagets samtliga fonder. Detta kräver ofta mer kunskap hos spararen då det inte är något som fondnamnen nödvändigtvis skvallrar om.

Då dina hållbarhetskriterier och definition av hållbarhet kan skilja sig mycket åt mot fondbolagets kan det hända att dina förväntningar på en så kallat hållbar fond inte möts. Att som hållbar fond inte utesluta investeringar i fossila bränslen är ett sådant exempel.

Begrepp

  • Hållbara fonder – Allmän definition på en fond som säger sig vara ”hållbar”. Förväntas att enbart investera i hållbara bolag och exempelvis inte investera i fossila bränslen.
  • Miljöfonder / branschfonder – Fonder som fokuserar sitt innehav på bolag med specifik klimathänsyn och som på något vis förväntar göra miljön och klimatet bättre med hjälp av sin verksamhet. Förnybar energi är bland de mest ”populära” verksamheterna.
  • Etiska fonder – Populärt begrepp inom sparande, inte minst under 90-talet. Etiska fonder utgår oftast från att inte investera i bolag inom vissa oetiska branscher. Dessa inkluderar oftast tobak, alkohol och spel. Även kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor och kärnvapen hör till de verksamheter som förväntas uteslutas.
  • Divestment – ett uttryck som handlar om att aktivt avyttra sina innehav i bolag som tar upp kol, olja och gas (fossila bränslen) som ett ställningstagande för miljön och visa att man inte vill vara delaktig i den typen av verksamhet.

Fråga dig själv

Vet du vad du sparar dina pengar i?

Vad betyder hållbarhet sparande för dig?

Hur stor andel –enligt din definition- ohållbara bolag kan du tänka dig?

Bryr du dig om avkastningen på dina sparpengar beror på att det går bra för: Ett oljebolag? / Ett vapenbolag? / Ett spritföretag? / En cigarettillverkare? / Ett onlinecasino?

Vi låter dig veta vad. Hållbarhetspreferenser och fondval är helt upp till dig.